Copy

Automatic two-sided (duplex) copying

การถ่ายเอกสารสองด้านโดยอัตโนมัติจะช่วยให้ผู้ใช้สามารถถ่ายเอกสารหน้าเดียวหลายแผ่นหรือเอกสารสองด้านไปเป็นสำเนาเอกสารสองด้านได้

ข้อดี
คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย

 • COLOUR LASER MFC Colour Laser 

Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top
Reduction and enlargement capabilities

Reduction and enlargement capabilities

คุณสมบัตินี้จะช่วยให้สามารถสร้างสำเนาโดยย่อหรือขยายขนาดจากเอกสารต้นฉบับได้

ข้อดี
คุณสมบัตินี้ช่วยให้สามารถจัดการงานเอกสารที่มีขนาดต่างๆ กันได้อย่างสะดวก

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi-Function Centre
 • COLOUR LASER MFC Colour Laser Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top
N in 1 copy

N in 1 copy

คุณสมบัติถ่ายเอกสารแบบ N in 1 จะช่วยให้ท่านสามารถประหยัดกระดาษได้โดยการถ่ายเอกสารสองหรือสี่หน้าไปเป็นสำเนาหน้าเดียว

ข้อดี
ช่วยคุณประหยัดทรัพยากรและค่าใช้จ่าย

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi-Function centre
 • COLOUR LASER MFC Colour Laser Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top
Poster Copy

Poster Copy

เมื่อท่านใช้คุณสมบัติถ่ายเอกสารโปสเตอร์ เครื่องมัลติฟังก์ชั่นจะแบ่งเอกสารของท่านออกเป็นส่วนๆ จากนั้นขยายแต่ละส่วนเพื่อให้ท่านนำมารวมกันเป็นขนาดโปสเตอร์

 • COLOUR INKJET MFC Colour Inkjet Multi

-Function Centre
 • COLOUR LASER MFC Colour Laser Multi-Function Centre
 • MONOCHROME LASER MFC Mono Laser Multi-Function Centre
Page Top

*คุณสมบัติเหล่านี้แตกต่างกันไปตามรุ่นผลิตภัณฑ์ กรุณาตรวจสอบข้อมูลของแต่ละรุ่นก่อนการตัดสินใจซื้อ